Przejdź do treści
Biała Niżna
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej Gmina Grybów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.dps.gminagrybow.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-03-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-25

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Joanna Kmak

E-mail osoby kontaktowej: j.kmak@gminagrybow.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18 447-35-02

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Recznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Adres e-mail organu odwoławczego: www.rpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 1

Dostępność architektoniczna

Otoczenie Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej oraz sam budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dom posiada jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na parkingu wewnętrznym Domu od strony północnej. Dwa wejścia do budynku usytuowane od strony drogi gminnej dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - zapewniona jest swoboda poruszania się osobom z niepełnosprawnościami tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejściu do budynku. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda). Na każdym piętrze toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Klatki schodowe wyposażone w poręcze. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

1861